Kaynakça

Yazma Kitaplar

Kaynakça

Kaynakça Kısaltmaları

A'lam Hayreddin ez-Zirikli, el-A'lâm, Kâmûsu Terâcim li-Eşheri'r-Ricâl ve'n-Nisâ mine'l-Arab ve'l-Musta'ribin ve'l-Mustaşrıkîn; 10 cilt, 2. baskı, Damascus (t.s.).
Ateş Ahmed Ateş, İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler I, İstanbul, 1968
Atsız Atsız, Kemalpaşaoğlu'nun Eserleri ve İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmed Efendi Bibliyografyası; İstanbul, 1966.
Blochet E. Blochet, Bibliotheque Nationale Catalogue des Manuscrits Turcs, 2 cilt, Paris 1932-33
Blochet FY E. Blochet, Catalogue des Manuscrits Persans de la Bibliotheque Nationale, 4 cilt, Paris, 1905-12
Esma Bağdadlı İsmail Paşa, Hediyetü'l-Arifin, Esmaü'l-Mü'ellifin ve Asarü'l-Musannif'in, yay: R. Bilge ve M. K. İnal, 2 cilt, İstanbul, 1951-55
Flemming B. Flemming, Türkische Handschriften, teil I-Wiesbaden, 1968 (Verzeichnis der Orientalischen Handscriften in Deutschland)
Flügel G. Flügel, Die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften der k.-k. Hofbibliothek zu Wien, 3 cild, Wien, 1865-67
GAL C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, 2 cilt, Leiden, 1943-1949.
GAL-S C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur (Supplementband), 3 cild, Leiden, 1937-42
GAS Fuat Sezgin, Geschichte der Arabischen Schrifttums, Leiden E. J. Brill, 1967-
Gölpınarlı A. Gölpınarlı, Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu, 3 cilt, Ankara, 1967-72
Götz M. Götz, Türkische Handschriften, teil 2, Wiesbaden, 1968 (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deuschland, cilt 13,2)
Götz II M. Götz, Türkische Handschriften, teil 4, Wiesbaden, 1979 (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deuschland, cilt 13,4)
Habib Habib, Hatt ve Hattatan, Kostantiniye, 1305
Hadika Hafız Hüseyin b. İsmail Ayvansarayi, Hadikatü'l-Cevami 2 cilt, İstanbul, 1271
el-Hıdıviye Fihristü'l-Kütübi'l-Arabiyeti'l-Mahfuza bi'l-Kütübhaneti'l-Hidiviye,7 cilt, Mısır, (1305-08)
Hûrî Dr. Yusuf K Hûrî, el-Mahtutatu'l-Arabiye el-Mevcude fi Mektebi'l-Camiati'l-Amirikiye fi Beyrut; Beyrut, 1984.
IRCICA İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Köprülü Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu; 3 cilt, İstanbul, 1406/1986.
İA İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1940-1988
İzâh Bağdadlı İsmail Paşa, İzahu'l-Meknun fi-z-Zeyl ala Keşfiz-Zunûn an Esamil-Kutub ve'l-Funûn; yay: Ş. Yaltkaya ve R. Bilge, 2 cilt, İstanbul, 1945-1947.
Kahhâle Ömer Rıza Kahhale, Mucemu-l-Muellifin Teracimu Muşanni fi'l-Kutubi'l-Arabiye; 15 cilt, Damascus, 1957-1961.
Kamus Şems ed-din Sami Kamusu'l-A'lam, 6 cilt, İstanbul, 1306-1316
Keşf Katip Çelebi Mustafa b. Abd-Allah, Keşfü'z-Zunun an Esami'l-Kutub ve'l-Funûn, yay: Ş. Yaltkaya ve R. Bilge, 2 cilt, İstanbul, 1341-1344 (1925-1928).
Kocatürk Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1964.
Levend Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I, Ankara, 1973
Mar'aşî Fihrist-i Nushaha-yi Kitabhane-i Umumi-i Hazret-i Ayetullah el-Uzma Necefi Mar'aşi; Hazırlayan: Seyyid Mahmud Mar'aşî, 14 cilt, Tahran (t.s.).
Menakıb Mustafa Ali, Menakıb-ı Hünerveran, yay: İbnülemin Mahmud Kemal (İnal), İstanbul, 1926.
Munzevî Ahmed Munzevi, Fihrist-i Nushaha-yi Hatti-i Farsi, 6 cilt, Tahran, 1348-1353 (1930-1934).
Naili Tuhfe-i Naili ( El yazması, henüz yayımlanmadı).
Os. Mü. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 3 cilt, İstanbul, 1333-1342 (1917-1926).
06.Mil.K. Milli Kütüphane Yazmalar Kataloğu, Yay: T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara 1987.
Rieu Ch. Rieu, Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum, London, 1881
Rieu FY Ch. Rieu, Catalogue of the Persian Manuseripts in the British Museum, 3 cilt, 1 zeyl, London / Berlin, 1879-95
Ritter H. Ritter, Ayasofya Kütüphanesinde Tefsir İlmine Ait Arapça Yazmalar, Türkiyat Mecmuası, 7-8 cilt, II. Cüz, 1-93 sayfa, İstanbul, 1945
Sicill Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, 4 cilt, İstanbul, 1308-11
Son Hattatlar İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul, 1955
Şaka'ik Taşköpri zade İsam ed-din Ahmed b. Mustafa, eş-Şaka'iku'n-Numaniye fi Ulemai'd-Devleti'l-Osmaniye, çev: Mehmed Mecdi, 2 cilt, İstanbul, 1269
SATŞ. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, 3 cilt, İstanbul, 1930-1940
Ta-Coğ Yaz İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları, 11 fasikül, İstanbul, 1943-51
TDK. Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, Dr.Müjgan Cunbur, Dursun Kaya, Niyazi Ünver, Ankara 1999.
Top. T. Yaz. Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, 2 cilt, İstanbul, 1961
Top. A. Yaz. Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu, 4 cilt, İstanbul, 1962-69
Top. F. Yaz. Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Farsça Yazmalar Kataloğu, İstanbul, 1961
Tuhfe Müstakim zade Süleyman Sad ed-din Efendi, Tuhfe-i Hattatin, yay: İbnülemin Mahmud Kemal Bey (İnal) İstanbul, 1928
TÜYATOK Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu, yay: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1979-
TŞ. Ergun, Saaddetin Nüzhet, Türk Şairleri 4 cilt.
Yaz. Div. İstanbul Kitaplıkları Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu, 4 cilt, İstanbul, 1947-76
Yaz. Hamse İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Kataloğu, İstanbul, 1961

 

© Türkiye Yazma Eserler Kurumu