العربية English
  İSTATİSTİKLERistatistikler    ÜYELİKÜyelik    TANITIM FİLMİTanitim Filmi    İLETİŞİME-posta   AnasayfaAnasayfa

Kullanıcı Adı
Şifre
 
      Şifrenizi/Kullanıcı Adınızı
      unuttuysanız tıklayınız..
      Üye olmak için  tıklayınız..
Basit Tarama      Katalog Tarama      Yazma Kitaplar      Kütüphaneler      Koleksiyonlar      Kullanım Rehberi      Mevzuat      Kullanım Şartları     Kaynakça

Basit Tarama


Aranan Kelime: sabuhi
Sonuç: 48

Sayfa Sayısı: 1, Görüntülenecek Kayıt Sayısı:48
1
Yazar AdıEser AdıArşiv NumarasıG
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) Gazeliyât 06 Mil Yz FB 321/3  
 Cönk 06 Mil Yz Cönk 31  
 Cönk 06 Mil Yz Cönk 135  
 Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id 03 Gedik 18228  
 Mecmû'a-i Ebyât 07 El 2990  
Birgili Mehmed Efendî b. Pîr Alî (929-981/1523-1573) el-Kavlü'l-Vasît Beyne'l-İfrat ve't-Tefrit 06 Hk 3148/1  
Muhyî ed-dîn Ebû Abd-Allâh Muhammed b. Alî İbn el-Arabî (560-638/1165-1240) Divanü'l-Eşvak ve Tercemani'l-Uşşâk 06 Hk 421  
 Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id 34 Sü-Tarlan 68  
 Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id 34 Sü-Tarlan 61/1  
İbn Nuceym el-Mısrî Zeyn ed-dîn Ömer b. İbrâhîm (926-970/1519-1563) el-Fevâ'idü'z-Zeynîye 06 Hk 170  
Şeref ed-dîn Ebû Abd-Allâh Muhammed b. Sa'îd el-Bûsîrî (608-696/1212-1296) Kasîdetü'l-hemziye 06 Hk 174/71  
Şeref ed-dîn Ebû Abd-Allâh Muhammed b. Sa'îd el-Bûsîrî (608-696/1212-1296) Kasîdetü'l-Bûrde 06 Hk 174/2  
 Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id 06 Hk 240  
Kâdî Hân Fahr ed-dîn el-Hasan b. MansûrÖzcendî (öl. 592/1196) Fetâvâ Kâdî Hân 06 Hk 1035  
 Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id 06 Hk 1155  
Mollâ Husrev Muhammed b. Ferâmurz Tarsusî (öl. 885/1480) Mirkâtü'l-Usûl fî Şerhi Mirkâti'l-Vusûl 06 Hk 1181  
Vasıf Efendî Mevlevî Dervîşi (1309/1891'de sağ) Mecmû'a-i Medâ'ih-i Hazret-i Mevlana 06 Hk 1029  
Ahmed Sebûhî el-Mevlevî Sülûkü'l-Mesâlik 06 Hk 1271  
Muhammed Emîn b. Sadr ed-dîn eş-Şirvânî (öl. 1036/1627) Ta'lika alâ Envâri't-Tenzîl ve Esrâri't-Te'vîl 06 Hk 1338  
 Ehâdîs ve Hikayat 06 Hk 1357  
Ahmed el-Mevlevî (öl. 1181/1767) el-Envârü's-Senîye fî Halli Elfâzi's-Semarkandiye 06 Hk 983  
Muhyî ed-dîn Ebû Abd-Allâh Muhammed b. Alî İbn el-Arabî (560-638/1165-1240) Futûhâtu'l-Mekkîye fî Ma'rifeti Esrâri'l-Mâlikîye ve'l-Melekîye 06 Hk 987  
 Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id 06 Mil Yz A 54  
 Mecmû'a-i Eş'âr 06 Mil Yz A 1998  
 Mecmû'a-i Eş'âr 06 Mil Yz A 2172/1  
 Mecmû'a-i Eş'âr 06 Mil Yz A 3128  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) Sâkî-nâme Or. 1155/4  
Osmân el-Futûhî b. Abd el-Kâdir b. Alî Sabûhî Acâ'ibü'l-Mahârib ve Garâ'ibü'l-Mâ'rik K. 908  
Sinân Paşa Yûsuf b. Hızır Bey (844-891/1440-1486) Târîh-i Yemen Ducaurroy, 7.  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) İhtiyârât-ı Mesnevî S.H.M.H.K.Yaz. 446  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) İhtiyârât 8568  
 Mecmû'a-i Eş'âr ve Fevâ'id Regius,  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) Divan H. 952  
 Mecmû'a H. 1074  
 Mecmû'a R. 1968  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) Divan Ali Emirî Efendi Manzum Eserler (Millet Ktb.) 249  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) Divan Hazine Ktb. (Topkapı Sarayı Müzesi) 952  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) İhtiyârât-ı Mesnevî 2084  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) İhtiyârât-ı Mesnevî 2085  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) İhtiyârât-ı Mesnevî 2086  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) Divan 666/2  
Sabûhî Ahmed Dede (öl. 1057/1647) Divan 758/5  
Sabûhî Ahmed Dede İhtiyârât-ı Mesnevî 06 Mil Yz B 935/1  
Sabûhî Ahmed Dede İhtiyârât-ı Mesnevî 06 Mil Yz B 935/2  
 Mecmû'a-i Eş'âr-ı Mevleviyân 06 Mil Yz B 193  
 Mecmû'a-i Eş'âr 06 Mil Yz A 6774  
 Mecmû'a-i Eş'âr 06 Mil Yz A 6131  
Sabuhi, Ahmed Dede Tokadi, 1057/1647 Sakiname 34 Nk 4959/58  
1


Sisteme 27.04.2007 tarihinden itibaren 104551694 kişi giriş yapmıştır.
Copyright © Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Mikrobeta